Objek Kontrol

 

 

Keterangan:

 • Label Adalah objek yang digunakan untuk membuat tulisan.
 • Check Box adalah objek yang digunakan untuk melakukan satu pilihan atau lebih.
 • Combo Box adalah objek yang digunakan untuk menampilkan pilihan dalam bentuk drop down.
 • Text Area adalah objek yang digunakan untuk menginput tulisan dengan teks multi baris.
 • Progress Bar adalah objek yang digunakan untuk menampilkan persentasi dari proses penyelesaian.
 • Spinner adalah objek yang digunakan untuk menampilkan satu angka dari urutan angka.
 • Editor Pane adalah objek sebagai tempat untuk menuliskan teks yang mempunyai style.
 • Button adalah objek untuk membuat tombol
 • Radio Button adalah objek yang digunakan untuk memlih satu pilihan dari beberapa pilihan.
 • List adalah objek yang digunakan untuk menampilkan daftar teks yang discroll.
 • Scroll Bar adalah objek yang digunakan untuk menampilkan komponen Scroll Bar untuk memilih satu nilai dari jangkauan nilai.
 • Formatted Field adalah objek TextField yang sudah diformat.
 • Separator adalah objek berupa garis pemisah yang biasanya digunakan untuk menu dan toolbar.
 • Tree adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data secara hirarki.
 • Toggle Button adalah objek yang digunakan untuk memilih satu pilihan dari dua pilihan.
 • Button Group adalah objek yang digunakan untuk mengelola keadaan terpilih atau tidak terpilih dari sekumpulan tombol.
 • Text Field adalah objek untuk menginput atau mengedit satu baris teks.
 • Slider adalah objek untuk memilih angka dengan cara menggeser.
 • Password Field adalah objek yang digunakan untuk menulis password
 • Text Pane adalah subclass dari Editor Pane yaitu objek yang digunakan untuk mengedit dan menampilkan teks dengan style.
 • Table adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom

 

Penutup

Sekian dan terima kasih.

2016 © Fahmi Basya Kartapura